Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma 2020


Kalatalousohjelman kehittämistavoitteet

Ohjelmassa on viisi tavoitetta:

 1. Kalan alkutuotannon jalostusasteen ja käyttöasteen nostaminen
 2. Paikallisen kalan ja kalatalouden imagon parantaminen
 3. Kalatalousinfrastruktuurin ja tuotantovälineistön kehittäminen
 4. Toimijoiden verkostoitumisen ja osaamisenlisääminen
 5. Kalaan liittyvän matkailun lisääminen

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma toteuttaa myös Euroopan Meri- ja Kalatalousrahaston horisontaalisia tavoitteita: ilmastonmuutokseen varautumista, innovatiivisuutta sekä ympäristöarvojen huomioimista.
Paikallisessa kalatalousohjelmassaa alan ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittämistä pidetään erittäin tärkeänä.

1. Kalan jalostus ja käyttöasteen nostaminen

Tuetaan toimia, joilla kalastuksen saaliin tai kalantuotannon arvo kasvaa. Jalostus- ja muiden lisäarvojen jäämistä alueelle tavoitellaan.
 • vajaasti hyödynnettyjen lajien käytön lisääminen
 • kalan ja erityisesti silakan elintarvikekäytön lisääminen
 • sivusaaliin hyödyntämiseen tähtäävät toimet
 • asiakaslähtöisten uusien tuotteiden kehittäminen
 • kalatuotteiden lisäarvoa synnyttävät toimet
 • kalan tarjonnan sesonkiluonteisuuden vähentäminen
 • sesonkien parempaan hyödyntämiseen tähtäävät toimet
 • nonfood tuotteiden kehittäminen

2. Paikallisen kalan käytön lisääminen ja kalatalouden imagon parantaminen

Tuetaan toimia, jotka lisäävät kalatalouden hyväksyttävyyttä ja edistävät kalavarojen paikallista käyttöä.

 • aktiiviset tiedotustoimet
 • lähellä kasvatetun ja kalastetun kalan saatavuuden parantaminen
 • toimitusketjujen lyhentäminen
 • kalatuotteiden laadun parantaminen
 • sesonkiluonteisen suoramyynnin lisääminen
 • laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa tukevat toimet
 • kalaan liittyvien elämysten tuotteistaminen
 • kalatalouden ympäristöarvojen ja vaikutusten esiintuominen
 • kalakantojen ja vesiympäristön säilyttämiseen ja parantamiseen liittyvät toimet
 • paikallisen kulttuurin hyödyntämiseen liittyvät toimet
 • yhteismarkkinointi ja markkinaselvitykset

3. Kalatalousinfrastruktuurin ja tuotantovälineistön kehittäminen


Tuetaan toimia, jotka ajanmukaistavat kalatalousyrittäjien toimintaympäristöä ja tuotantovälineistöä tai parantavat varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin elintarviketuotannossa.
 • Kalan rantaantuonti- ja purkupaikkojen, satamien ja niiden varustelun parantaminen ja muutostarpeet
 • kalanpyydysten ja kalastusvarustuksen ja- alusten kehittämis- ja parantamistoimet
 • kylmäketjun ja laadun parantaminen
 • haittaeläimiltä suojautuminen ja vahinkojen ennaltaehkäisy
 • hygienia, turvallisuus yms. investoinnit

4. Toimijoiden verkostoitumisen ja osaamisen lisääminen

Tuetaan toimia, jotka lisäävät kalatalouden toimijoiden tiedonvaihtoa, oppimista ja yhteistyötä.

 • toimintojen logistiikan tehostaminen
 • toimijoiden keskinäisen tiedonvaihdon lisääminen
 • yhteistyöhankkeet erityisesti järvi-merikalastuksen välillä
 • kalan keräily yhteistyön parantaminen
 • koulutus ja tietojen hankinta
 • uusien kalastajien ja toimijoiden saaminen alalle
 • kalataloutta tukevat monialayrittäjyyden kehittäminen5. Kalaan liittyvän matkailun lisääminen

Tuetaan toimia, jotka lisäävät tai parantavat kalaturismia alueella. Kalastusmatkailun investointien tuki ohjataan maaseuturahaston kautta.

 • kalastusmatkailun toimintaedellytysten parantaminen
 • kalaruoan ja -kulttuurin hyödyntäminen matkailussa
 • matkailijoita palvelevien tuotteiden kehittäminen
 • kalaan liittyvien ohjelmapalvelujen kehittäminen
 • uusien markkina-alueiden etsiminen
 • yhteismarkkinoinnin ja alueellisen tunnettavuuden lisääminen